Administratorem Państwa danych osobowych jest BiznesPartner.online, Rafał Pawłowski, NIP: 618-166-60-70. Odbiorcą danych osobowych jest przedsiębiorca, jego pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające BiznesPartner.online w biznesowej działalności. Dane osobowe będą przechowywane w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług BiznesPartner.online, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt dostępny pod adresem e-mail: kontakt@biznespartner.online